ODRZUCENIE POLSKIEGO STROJU

Inaczej być nie mogło. Z odrzuce­niem stroju pol­skiego pozbywał się polskości. Problem ten ze szczególną niecier­pliwością oma­wiany był w Pol­sce ‚ w okresie utraty niepodle­głości i w la­tach następnych. Związek przyczyn i skutków nie za­wsze jest jasny. Wtedy na. przy­kład rozpoczęcie długiej niewoli wiązano z porzu­ceniem polskiego ubioru. Staszic, szukający odpo­wiedzi na pytanie, co to jest narodowość, między główne jej cechy policzył strój na­rodowy. A Kajetan  Koźmian, prowadzący ra-. chunki z przeszłością, w późnym wieku, i nieraz z goryczą, uważał polski ubiór za gwarancję i obroąę polskości.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Beata Iwańska na co dzień pracuje w banku, ale moją wielką pasją jest moda, dlatego też zrodził się pomysł prowadzenia tego serwisu. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody i urody. Zapraszam do lektury!